BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

TARİHÇE

Program, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 01.10.2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,  açılması uygun görülmüştür. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı kurulum aşamasını tamamladıktan sonra en kısa zamanda Eğitim- öğretime başlayacaktır.

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAM HAKKINDA

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin yönetim alanına yönetici asistanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanayi ve ticari gelişmelerin yaşandığı, gerek kamu gerekse özel işletmelerin arttığı bir ortamda yöneticilerin büro işlerini düzenleyebilecek bilgi ve beceriye sahip, değişen ve gelişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek kişiler yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda; yönetim fonksiyonlarına göre büro hizmetini yerine getirebilecek, yöneticinin çalışmalarına ve kurum içi işleyişe etkin bir katkı sağlayabilecek uzman iş gücü için gerekli eğitim ve öğrenim vermeyi amaçlamaktadır.
Dört dönemlik bir eğitim programını kapsayan program, giderek artan eğitimli büro elemanı şeklindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu süreçte mesleki gelişimlerine yönelik eğitim verilmektedir. Mesleki staj, eğitim süreci kapsamındadır. Program sonunda mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

PROGRAMIN AMACI


Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ön lisans Programı

 • Kamu ve özel teşebbüslerin tüm kademelerinde yer alan yöneticilere yönetim desteğini verecek,
 • Firmaların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında yardımcı olacak,
 • Ofis yönetimi işlemlerini yürütecek,
 • Çeşitli büro araç ve gereçlerinin teknik ve bilimsel yöntemlerle insan-makine etkileşimi, hareket etüdü, iş etüdü kavram bilgisi ile bütünleştirerek verimli kullanımını sağlayacak,
 • Çalışma arkadaşları ile bu bilgisini paylaşacak,
 • Ofis içi-dışı iletişimi sağlayacak,
 • Büro yönetimi konusundaki birikimlerini yetkisi dâhilinde sorumlulukları ile birleştirerek karar alma noktasında kullanacak,
 • Toplantı, seyahat, randevu organizasyonlarını yürütecek, yöneticisinin yönetim faaliyetleri ile ilgili her türlü işlerinden sorumlu, yönetim kadrosunda yeri bulunan Yönetici Asistanlarını yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

PROGRAMIN MİSYONU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

PROGRAMIN VİZYONU

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu ise; temsil ettiği işyerinin her şeyinden sorumlu olacak, yöneticisini aratmayacak bir donanıma sahip olan, küreselleşen ve büyük ölçüde dijitalleşmeye bağlı olarak değişip gelişen dünyada kendisini yenileyen, bilişim teknolojilerinin takipçisi ve uygulayıcısı, kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak, Çağdaş Büro Yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmak, programın dünya standartlarına olan uyumu ile yenileşmesini sağlamaktır. 
Ayrıca program, çağın gerekleri çerçevesinde sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü boşluğunun doldurulması, çağın gereklerine uygun kalite ve niteliklerde ara eleman yetiştirilmesi felsefesinde ilerlemektir.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLER

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanarak mezun olur:

 • Büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilir.
 • Her türlü büro teknolojisini kullanabilir.
 • Modern protokol bilgilerine sahip olur.
 • En az bir yabancı dil bilir.
 • Bilgisayar kullanımında uzmanlaşır.
 • İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilir.
 • On parmakla ve bakmadan, süratle yazı yazabilir.

EĞİTİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim süreci 2 yıl olup eğitim süresince öğrenciler: Türk Dili, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Bilgisayar, Genel İşletme, Ticari Matematik, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları Protokol Bilgisi, Genel Ekonomi, Genel İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Genel Muhasebe, Etkili ve Güzel Konuşma, Bürolarda Teknoloji Kullanımı, Yönetici Sekreterliği, Halkla İlişkiler, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri, Kriz ve Stres Yönetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Pazarlama İlkeleri, Toplam Kalite Yönetimi, Örnek Olay Analizi, Çalışma Psikolojisi, Girişimcilik gibi dersleri alırlar.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

 • Türkçeyi iyi konuşmak ve yazmak.
 • Etkin iletişim becerisine sahip olmak.
 • Etkin zaman yönetimi ve planlı çalışma kültürüne sahip olmak.
 • Sabırlı ve düzenli olmak kuvvetli hafızaya sahip olmak.
 • Düşüncelerini açıkça aktarabilmek.
 • Güler yüzlü, hoşgörülü olmak.
 • Başkaları ile uyumlu olmak.
 • Sorumluluk duygusuna sahip olmak.
 • Soğukkanlı olmak.
 • Sır saklayabilmek.
 • Telefonla konuşma adabını ve kurallarını bilmek.
 • On parmak klavye kullanabilmek.
 • Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilmek.
 • Faks, fotokopi gibi büro makinelerini kullanma bilgi ve becerilerine sahip olmak.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, öğrencilere bu özellikleri kazandırma amaçlı hazırlanan ders içerikleriyle vasıflı meslek elemanı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Sekreterlik bölümü ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı, Anadolu Kız Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü ile Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" ön lisans programına sınavsız olarak girebilmektedirler.
Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri, yeterli "Sözel (YGS-4)"puanı almaları koşulu ile yerleştirilmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunlarının iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.
KPSS ile yapılan memur alımlarında ‘ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ tercihlerinde ön lisans mezunu şartı aranmaktadır. Bu şekilde bir ön lisans programından mezun olan öğrencilerin kamu sektöründe de iş bulma imkânları vardır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Sağlık Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Büro Yönetimi Öğretmenliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği