Genel Bilgi

Sosyal Hizmet Programı

 

Kuruluş

 

Program Açılması: Iğdır Üniversitesi Senatosunun 04.01.2013 tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 01/10/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Sosyal Hizmetler Programı açılmıştır.

 

Programa Öğrenci Alınması: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifler 18/05/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. Ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca karara bağlanmış olup öğrenci alınması  uygun görülen programlar içerisinde Sosyal Hizmet Programı da yer almıştır.

 

Kazanılan Derece

 

Mezun Olanların Kazandığı Unvan: Yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal Hizmet ve Danışmanlık bölümlerden mezun olanların “Meslek Elemanı” unvanını kullanması uygun bulunmuştur. (Bk. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/22282877/ilan_edilecek_hali_tekniker_unvani_alan_programlar_..pdf )

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Bölüme Sınavsız Geçiş İmkanı: Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümüne “Sınavsız Geçiş” ile yerleşmek mümkündür. Aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır: *Aile ve Tüketici Hizmetleri *Yaşlı Hizmetleri *Çocuk Gelişimi * Çocuk Gelişimi ve Bakımı * Çocuk Gelişimi ve Eğitimi * Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Iğdır Üniversitesi Tuzluca Meslek Yüksekokulu'nda daha önceki dönemlerde başka bir Üniversite'nin ya da Üniversitemizin farklı bir bölümünden mezun olan öğrencilerin aldığı dersler ile yeni kayıt olduğu programın dersleri AKTS uygunluğu ve içerik uygunluğu yönünden değerlendirilerek komisyon kararı ile ilgili derslerden muafiyet söz konusu olabilmektedir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Program TYYÇ 5. düzey uygulama ağırlıklı akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Temel alanı 76 kodlu Sosyal Hizmetler alanıdır. Alt alanı üniversitemiz Bologna sürecine tabi olduğu için Sosyal Hizmetler programı öğrencilerinin, 120 AKTS’yi tamamlamaları gerekmektedir. Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Modül, içerik ve AKTS tanımları diğer üniversitelerle uyumluluk çerçevesinde İKMEP’na dayalı olarak yürütülecektir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, verilen derslerden 4 yarıyılda toplam 120 AKTS ve 105 Ulusal krediyi tamamlamış, 30 iş günü stajı yapmış olmaları gerekmektedir. Zorunlu derslerin yansıra 1. ve 2. Yarıyılda 2 kredilik 2 seçmeli ders alarak toplamda 12 AKTS, 3. ve 4. Yarıyılda ise 2 kredilik 3 seçmeli ders alarak toplamda 18 AKTS, genelde 30 AKTS olmak üzere ders okutulacaktır.

 

Program Profili

Programdan mezun olanlara bugünkü ülkemiz koşulları içinde bir talep bulunmaktadır. Mezunlar T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bütün birimlerde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, Belediyelerde, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Göç Müdürlüklerinde, Emniyet Çocuk Şube Müdürlüklerinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkeme, denetimli serbestlik, ceza infaz kurumlarında meslek elemanı olarak görev almaktadırlar. Özel kuruluşlarda ise eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, huzur evlerinde, özel bakım merkezlerinde de çalışabilmektedirler.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

 

Programdan mezun olacakların istihdam edilecekleri alanları; mezuniyet sonrası iş imkânı ve mezuniyet sonrası meslekte ilerleme olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Mezuniyet sonrası iş imkânları: Sosyal Hizmetler Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Aile, çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler. Mezuniyet sonrası meslekte ilerleme: “Sosyal hizmetler ve danışmanlık ” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Sosyal hizmet, Sosyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Lisans Tamamlama: DGS’ye girerek yeterli puanı almayı başaran mezunlar Sosyal Hizmet ya da Sosyoloji lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır.

 

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca zorunlu yaz stajını başarılı olarak yapmak gerekir.

 

Bölüm Olanakları

Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 Öğretim Görevlisi ile yürütülmektedir. Bunun yanında Üniversitemizin farklı birimlerinde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin de desteği devam etmektedir. Bölümde öğrenim gören öğrenciler Üniversitenin tüm fiziki ve sosyal faaliyetlerinden yararlanmaktadır.