Genel Bilgi

HUKUK BÖLÜMÜ 

Kuruluş 

Program Açma: Yükseköğretim kurumlarındaki meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması konusundaki teklifler 06/07/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca karar bağlanarak Adalet Programı açılmıştır.

Öğrenci Alma: Yükseköğretim kurumlarının meslek yüksekokulları bünyesinde programlar açılması ile mevcut programlara 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifleri 17/05/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, karara bağlanmış olup Adalet Programına 80 öğrenci alınması uygun görülmüştür. 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet alanında "önlisans derecesi" (Associate of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.Bu program, Adalet Meslek Yüksekokulunda 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanmak için, Türk öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” katılmalı ve Iğdır Üniversitesi’nin yürüttüğü bir programa aldıkları puan ve tercihlerine uygun olarak yerleştirilmelidirler. Ayrıca kaydını yaptırmak isteyen öğrencinin, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunmaması gerekmektedir. Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ise, yine ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmelidirler. Yükseköğretim Kurulu’nun web sayfasında konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır: http://www.yok.gov.tr/ Kesin kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve uygulanacak esaslar kanun hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

Adalet programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. 

Program Profili

Mezunlar için en cazibeli olan DGS (dikey geçiş sınavı) ile Hukuk Fakültesine geçmek suretiyle hukuk eğitimine devam etmektir. DGS, iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra her yıl tekrarlanan ve her yıl sınava girme hakkının bulunduğu dört yıllık lisans öğrenimine geçiş sınavıdır. Hukuki konularda temel bilgilere ve nosyona sahip; adliye sisteminin işleyişine hakim; hukuka saygılı, meslek etiğini önemseyen; adliye, avukatlık bürosu, noter gibi hukuk sistemi içinde faaliyet gösteren kurumlarda idari görev yapacak eleman yetiştirmek. Programda müstakil bir laboratuvarda klavye dersleri verilmektedir. Yabancı dilde okutulan ders yoktur. 

Mezunların İstihdam Profilleri 

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla Hukuk Fakültelerine geçiş imkânı elde edebilmektedirler. Mezunlar, mahkemelerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı; icra müdürü veya yardımcısı, ceza infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir gibi görevlere atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Mezunların adliye dışında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulmaları mümkündür. Mezunların özel sektörde özellikle hukuk bürolarında avukat yardımcısı gibi faaliyette bulundukları ve bu konuda tercih edildikleri de bir gerçektir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş 

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM tarafından ilan edilen alanlara (lisans programları) başvurabilirler. Adalet / Adalet (AÖF), Adalet Meslek Eğitimi (AÖF),Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları hukuk lisans programlarına geçiş yapabilmektedir. Bunun yanında Adalet Programlarından mezun olanlar aşağıda belirtilen açıköğretim lisans programlarına geçiş yapabilir. 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. 

Mezuniyet Koşulları 

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca zorunlu yaz stajını başarılı olarak yapmak gerekir. 

Bölüm Olanakları

Bölümde profesör ünvanına sahip öğretim elemanı görev almaktadır. Bunun yanına üniversitemizin farklı bölümlerinde görevli bir çok öğretim elemanı tarafından dersler verilmektedir. Ayrıca bölümümüzde bilgisayar ve klavye kullanımı derslerinin görüldüğü bir bilgisayar laboratuvarımız da bulunmaktadır. Bölüm imkânlarından belki de önemlisi, iki dönem klavye kullanımı dersleri verilmektedir. Diğer 2 dönemde ise klavye ve 10 parmak klavye dersleri seçmeli olarak verilmektedir. 10 parmak klavye bilen öğretim görevli öğretim elemanlarının olması ayrı bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu vesileyle mezun öğrencilerimizin zabıt kâtibi olabilmeleri için gerekli uygulama yeteneği kendilerine kazandırılmış olacaktır. Bilgisayar laboratuvarı haricinde merkezi kütüphanede bilgisayarlar bulunmaktadır ve öğrenciler kütüphane açık olduğu sürece süresiz faydalanabilmektedir.